Anti marginalization -hanke 2014

Posted on

Anti-marginalization –hanke toteutettiin pääkaupunkiseudulla sekä Oulun ja Vaasan kaupungeissa 2014-2015. Hankkeessa oli erilaisia toimintoja, kuten matalan kynnyksen tapaamisia, neuvontatilaisuuksia koulutuksesta ja työllistymisestä nuorille ja naisille, talent-kilpailuja ja työpajoja nuorille.

Hanke järjesti Naapurikahvila –tapaamisia, jotka olivat tarkoitettuja somalialaisten ja kantasuomalaisten keskinäiseen tutustumiseen. Naapurikahviloita oli aiemmin järjestetty Itä-Helsingissä ja mallia kokeiltiin muissakin kaupungeissa tarkoituksena lisätä arkipäiväistä kanssakäymistä kanta- ja uussuomalaisten välillä.

Suomen somalialaisten liitto tuki paikallisia jäsenjärjestöjään ja kumppaneitaan verkostoitumisessa paikallisten tahojen kanssa, edustivatpa nämä yksityistä, julkista tai kolmatta sektoria. Hankkeessa kiinnitettiin erityistä huomiota maahanmuuttajanaisten mahdollisuuksiin luoda sosiaalisia kontakteja kodin ulkopuolella. Somalialaisten liiton asiantuntijakumppaneita oppilaitoksista ja työvoimahallinnosta hyödynnetiin, jotta maahanmuuttajanuorille ja –naisille saatiin jaettua tarvittavaa tietoa kouluttautumisen ja työllistymisen mahdollisuuksista. Nuoria rohkaistiin aktiiviseen toimijuuteen, osallistumaan työpajoihin ja tuomaan lahjakkuuksiaan esille erilaisissa kilpailuissa sekä ohjattiin ajamaan omia asioitaan eteenpäin tavoilla, joka heille parhaiten sopii. Hankkeen aikana pyrittiin löytämään myös yksityisen sektorin sponsoreita tukemaan yhteisöllisiä toimintoja.

Hanketta tuki Open Society Foundation.


In English:

Anti-Marginalization project is carried out in the Helsinki capitol region and two other Finnish cities of Oulu, and Vaasa from May to December of  2014. The experiment consists of four different types of activities: low threshold get-together events, education and employment counselling events for youth and women, talent contest  and media workshops for Somali youth.

The project spreads the Neighbourhood café model of low threshold get-together events to new cities with a purpose of promoting more everyday interaction between the local Finns and Somali newcomers, with a hope that it grows into regular activity. Special attention is paid to immigrant women, who often lack social networks outside their homes.

The Finnish Somali League will encourage and facilitate its local member organizations to network with local partners in the public, private and third sectors.  In addition to everyday interaction between people the project focuses on immigrant youth and women by offering counselling on secondary education and employment in co-operation with expert partners from the labour administration and educational institutions. The youth are also encouraged to take part in talent contests and join workshops, where the use of blogging and social media is introduced and taught by experts. The purpose is to enable the Somali youth to take action, advocate their own causes in new methods and become more visible as active members of society. The objective is also to get private sector more involved and find sponsors for activities of the immigrant youth in the future.