Rekisteriseloste

Posted on

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

(päivitetty 8.3.2018)

Rekisterinpitäjä

Suomen somalialaisten liitto ry
Haukilahdenkatu 2D
00550 HELSINKI
www.somaliliitto.fi

Rekisteriasiat

Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin vastaa:

Arshe Said
Suomen somalialaisten liitto
Haukilahdenkatu 2D
00550 Helsinki
puh. 044 344 9175
somaliliitto@somaliliitto.fi

Rekisterin nimi

Suomen somalialaisten liiton asiakas- ja sidosryhmärekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on Suomen somalialaisten liiton asiakas- ja jäsensuhteiden hoitaminen, varainhankinta, toiminnasta tiedottaminen, vapaaehtoistoiminnan koordinointi, järjestön toiminnan kehittäminen sekä muu yksityisyyden suojan periaatteita ja henkilötietolainsäädäntöä noudattava Suomen Pakolaisavun sidosryhmäsuhdetoiminta.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää hänelle kohdistettu tiedotus sekä tietojensa luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Yhteydenpito asiakkaan ja Suomen somalialaisten liiton välillä voidaan tallentaa asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Yhteystiedot (henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, organisaation yhteystiedot)
Jäsenyys tiedot (kieli, asiakkaan antamat lisätiedot)
Lupatiedot
Asiakassuhteen päättymistiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan pääsääntöisesti asiakkailta suoraan jäsenyyden tai muun Suomen somalialaisten liiton organisoiman toiminnan yhteydessä, puhelimitse, sähköpostilla, tapahtumissa ja koulutuksissa sekä sähköisten Internet-lomakkeiden avulla. Lisäksi rekisteriin tallennetaan tietoja jotka muodostuvat asiakaspalvelun tai tietojen ylläpidon yhteydessä.

Julkisissa viroissa toimivien henkilöiden, koulujen ja organisaatioiden työntekijöiden työhön liittyvät osoitteet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet voidaan kerätä julkisilta verkkosivuilta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai laissa määrätyltä osuudelta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ainoastaan silloin, kun palveluntarjoaja on allekirjoittanut sopimuksen noudattaa EU:n tietosuojaperiaatteita.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaaliset aineistot säilytetään Suomen somalialaisten liiton toimesta luottamuksellisesti lukituissa kaapeissa. Sähköisesti käsiteltäviin tietoihin pääsee käsiksi vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Henkilötietoja käsittelevät Suomen somalialaisten liiton työntekijät ovat kirjoittaneet vaitiolosopimuksen. Ainoastaan Suomen somalialaisten liiton työntekijöillä ja Suomen somalialaisten liiton toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin.

Tarkastusoikeus, tietojen korjaaminen ja tietojen poistaminen

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu.

Asiakkaan vaatimuksesta Suomen somalialaisten liitto oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissään olevat virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä.

Tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Suomen somalialaisten liitto ry
Haukilahdenkatu 2D
00550 Helsinki
somaliliitto@somaliliitto.fi