Strategia 2025

Posted on

Missio

Somalialaisten liitto on valtakunnallinen suomensomalialaisten kattojärjestö, joka edistää eri ikäisten suomensomalialaisten hyvinvointia ja kotoutumista Suomeen. Liitto tarjoaa tuki- ja neuvontapalveluja suomensomalialaisille yhdistyksille ja yksityishenkilöille sekä edistää kantasuomalaisten ja somalialaisten kanssakäymistä ja kulttuurista oppimista. Liitto on asiantuntijataho, joka seuraa somalialaisten elämänlaatua sekä suomalaista päätöksentekoa ja viranomaistoimintaa. Somaliliitto toimii tiedon kerääjänä ja välittäjänä maahanmuuttajien ja viranomaisten tai päätöksentekijöiden välillä sekä ottaa kantaa ja vaikuttaa somalialaisia ja muita etnisiä vähemmistöjä koskeviin asioihin. Somalialaisten liitto on yhteistyössä somalialaisen diasporan yhteisöjen kanssa sekä pohjoismaisella että globaalilla tasolla. Somaliliitto pitää yhteyttä myös Somalian valtioon Suomen ja Somalian kahdenvälisiä suhteita ja kehitysyhteistyötä koskevissa asioissa.

Visio 2025

Vuonna 2025 Suomen somalialaisten liitto on vakaa, tunnettu ja asiantuntijana arvostettu kattojärjestö, jolla on henkilö- ja yhdistysjäseniä ja toimintaa eri puolilla Suomea. Toiminnassa on mukana eri ikäisiä suomensomalialaisia miehiä ja naisia. Liittoa pidetään luotettavana suomensomalialaisten, viranomaisten ja päätöksentekijöiden keskuudessa . Liitto tekee aktiivisesti kansainvälistä yhteistyötä sekä toimii sillanrakentajana Suomen ja Somalian välillä.

Strategiset painopisteet 2020

 1. Valtakunnallinen liitto, jolla on kattava paikallisten jäsenyhdistysten verkosto sekä aktiivinen yhteistoiminta niiden kanssa
 2. Aktivoi nuoria ja naisia mukaan toimintaan ja päätöksentekoon
 3. Vakaa ja hyvin tunnettu asiantuntijajärjestö
 4. Edistää kotoutumista sekä toimii syrjintää ja ennakkoluuloja vastaan
 5. Aktiivinen kansainvälinen toimija

Tavoitteet

Somaliliitto on valtakunnallinen liitto, jolla on kattava paikallisten jäsenyhdistysten verkosto sekä aktiivinen yhteistoiminta niiden kanssa.
Strategiset tavoitteet

 1. Somalialaisten liitolla on säännöllistä koulutus-, kehittämis- ja hanketoimintaa yhteistyössä paikallisten somaliyhdistysten kanssa.
 2. Somalialaisten liitto kerää säännöllisesti tietoa paikallisten suomensomalialaisten elämäntilanteista ja hyvinvoinnista ja tarvittaessa tilanteisiin reagoidaan nopeasti.
 3. Liiton talous on vakaa ja valtakunnalliseen toimintaan on riittävät resurssit

Somalialaisten liitto aktivoi nuoria ja naisia mukaan toimintaan ja päätöksentekoon.
Strategiset tavoitteet

 1. Suomensomalialaiset naiset ovat saaneet koulutusta tiedottamis- ja vaikuttamistyöhön sekä ottaneet omia asioitaan koskevan tiedottamisen itse haltuun.
 2. Toiminnassa mukana on myös paljon ns. toisen sukupolven edustajia.
 3. Somalialaisten liitolla on vankka, tietoon pohjautuva käsitys toisen sukupolven haasteista ja elämäntilanteista.
 4. Vuonna 2025 somalialaisten liiton aktiivitoimijoista noin puolet on nuoria ja naisia ja luottamushenkilöistä vähintään 40 %.

Somalialaisten liitto on vakaa ja hyvin tunnettu asiantuntijajärjestö.
Strategiset tavoitteet

 1. Liitolla on säännöllistä ja ammattitaitoista tiedotus- ja vaikuttamistoimintaa.
 2. Liitolla on riittävä määrä vakinaisia ammattilaisia palkattuina työntekijöinä.

Somalialaisten liitto edistää kotoutumista sekä toimii syrjintää ja ennakkoluuloja vastaan.
Strategiset tavoitteet

 1. Liitto edistää suvaitsevaisuutta kantaväestön ja vähemmistöjen välillä.
 2. Suomensomalialaiset tuntevat oikeutensa ja velvollisuutensa ja he osaavat tarvittaessa hakea apua. Tietoa ja koulutusta on saatavilla.
 3. Somalialaisten liitto ja sen laaja yhteistyöverkosto kykenevät tuomaan oikeaa tietoa mediajulkisuuteen ja julkiseen keskusteluun Suomessa.

Somalialaisten liitto on aktiivinen kansainvälinen toimija.
Strategiset tavoitteet

 1. Toiminnassa on pysyvä pohjoismainen yhteistyöfoorumi, jonka toimintaan saadaan tukea valtioilta ja kulttuurisäätiöiltä.
 2. Laajempi kansainvälinen yhteistyö on säännöllistä.