Somaliliiton lausunto esitykseen kotoutumisen edistämisen laista HE 96/2018 vp

Suomen somalialaisten liitto kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi uutta kotoutumisen edistämisen lakia valmisteltaessa.

Olemme samaa mieltä esityksessä mainittuun syyhyn kotoutumislain uudistamistarpeesta.  Maahanmuuttajien määrän kasvu edellyttää, että sekä peruspalvelut että erityiset kotoutumista edistävät palvelut soveltuvat entistä suuremmalle määrälle ja moninaisista syistä Suomeen muuttaville maahanmuuttajille. On myös muistettava, ettei kotoutumista tapahdu tyhjiössä, vaan onnistuakseen se vaatii vuorovaikutusta etenkin kantaväestön kanssa. Tämä lisää molemminpuolista ymmärrystä, hälventää ennakkoluuloja, luo kuuluvuuden tunnetta ja kannustaa kielitaidon kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Kolmannen sektorin osaa ei pidä väheksyä kotoutumisen onnistumisen edistäjänä. Korostimme tätä myös lausunnossamme Työ- ja elinkeinoministeriön luonnokseen valtion kotouttamisohjelmaksi vuosille 2016-2019.

Suomen maahanmuuttajien kotoutumisen haasteet ja edistäjät ovat hyvin pitkälti samankaltaisia valtakunnallisesti. Merkittävin ero on nähtävissä maahanmuuttajaväestön osuuksissa eri kunnissa. Tästä syystä kotoutumisen edistämisen toimien järjestäminen kunnissa voi vaihdella, vaikka toimien tulisi olla yhteneväiset ja valtakunnalliset. Siksi myös uudistuksia tehdessä pitää ottaa huomioon kolmannen sektorin toimijat. Maahanmuuttajien osallistaminen jo suunnitteluvaiheessa edistää merkittävästi kotoutumisen onnistumista, kun palvelut suunnitellaan maahanmuuttajalähtöisesti.

Lausunnon on allekirjoittanut Suomen somalialaisten liiton puheenjohtaja 6.11.2018.