Muistilista vaalikeväästä

Tämä kevät poikkeaa normaalista keväästä, sillä tänä vuonna järjestetään eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit. Kuka voi äänestää, koska ja miten?

Eduskuntavaaleissa äänestetään kansanedustajat, jotka päättävät Suomen lainsäädännöstä ja europarlamenttivaaleissa Euroopan parlamentin jäsenet, jotka päättävät EU-tason poliittisista linjauksista. Tutustu eduskuntavaaleihin ja europarlamenttivaaleihin tästä artikkelista. Tekstin lopusta löydät liiton top 5:n muistilistan vaalikevääseen.

Eduskuntavaalit

Suomen Perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva eduskunta. Eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa. Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi vaaleilla.

Vaalipäivä on vaalivuoden huhtikuun kolmas sunnuntai, eli tänä vuonna järjestettävien eduskuntavaalien vaalipäivä on 14.4.2019. Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.

Mitä eduskunta tekee?

Eduskunta on Suomen ylin valtioelin. Se käyttää lainsäädäntövaltaa eli säätää lakeja ja päättää myös valtiontaloudesta. Hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto eli hallitus. Eduskunta valitsee maalle hallituksen pääministerin, jonka tasavallan presidentti nimittää tähän tehtävään.

Eduskunnalla on toimivaltaa myös kansainvälisissä asioissa. Eduskunta hyväksyy Suomen kansainväliset velvoitteet ja niiden irtisanomisen sekä päättää kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattamisesta perustuslain mukaisesti. Eduskunta osallistuu myös Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansalliseen valmisteluun.

Äänestäminen eduskuntavaaleissa

Ennakkoäänestys kotimaassa on 3.-9.4.2019 ja ulkomailla 3.-6.4.2019. Varsinainen vaalipäivä on 14.4.2019.

Jotta eduskuntavaaleissa voi äänestää, tulee olla Suomen kansalainen ja täysi-ikäinen. Kun nämä ehdot täyttyvät, kansalainen on äänioikeutettu. Postitse saapuu jokaiselle äänioikeutetulle ilmoituskortti äänioikeudesta, jossa on tiedot omasta äänestyspaikasta.

Perinteisesti vaaleissa äänestetään joko vaalipäivänä tai ennakkoäänestyksessä:

  • Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9-20.
  • Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Lue tästä lisää ennakkoäänestyksestä.

Myös laitoshoidossa oleville, ulkomailla olevan suomalaisen laivan henkilökunnalle ja merkittävistä liikunnallisista ongelmista kärsivälle on järjestetty mahdollisuudet äänestää. Lue tästä muista tavoista äänestää.

Ketä äänestää?

Eduskuntavaaleissa kukin äänioikeutettu voi äänestää vain oman vaalipiirinsä ehdokasta. Oma vaalipiiri määräytyy kunkin kotikunnan tai väestökirjanpitokunnan mukaan. Oma vaalipiiri on mainittu äänioikeusilmoituksessa.

Puolueella tarkoitetaan oikeusministeriössä pidettävään puoluerekisteriin merkittyä rekisteröityä yhdistystä. Puolueet ovat aatteellisia yhdistyksiä, joiden varsinaisena tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen. Puolueen jäseneksi liitytään yleensä puolueen paikallisyhdistyksen kautta. Tästä voit tutustua rekisteröityihin puolueisiin.

Eduskuntavaalien tuloksen laskenta

Vaalipiirilautakunnat aloittavat ennakkoäänten laskennan vaalipäivänä.Ennakkoäänet pyritään laskemaan niin, että ennakkoäänestyksen tulos olisi valmis samana iltana kello 20:een mennessä. Tätä ennen vaalipiirilautakunnat eivät saa antaa mitään tietoja laskentapaikan ulkopuolelle laskennan edistymisestä.

Vaalipäivänä annettujen äänten alustava laskenta aloitetaan heti kun äänestyspaikat sulkeutuvat klo 20. Laskennan jälkeen vaalilautakunta ilmoittaa kunnan keskusvaalilautakunnalle ehdokkaiden saamat äänimäärät eli vaalien tuloksen kyseisessä äänestysalueessa. Kunnan keskusvaalilautakunta puolestaan välittää tulokset oikeusministeriön vaalitietojärjestelmän keskitettyyn laskentajärjestelmään.

Europarlamenttivaalit

Euroopan parlamentti (EP) on yksi Euroopan unionin lainsäädäntöelimistä. EU-kansalaiset valitsevat sen jäsenet suorilla vaaleilla, jotka järjestetään kaikissa jäsenvaltioissa joka viides vuosi.

Euroopan parlamentin jäsenten enimmäismäärä on 751. Kullakin jäsenvaltiolla voi olla enintään 96, mutta vähintään 6 jäsentä. Suomesta valittavien EP:n jäsenten määrä vuoden 2019 vaaleissa on 14.

Europarlamenttivaaleissa Suomen vaalipäivä on sunnuntai 26.5.2019. Ennakkoäänestys kotimaassa järjestetään 15.-21.5.2019 ja ulkomailla 15.-18.5.2019.

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt.

Mitä Euroopan parlamentissa päätetään?

Euroopan parlamentti on tärkeä unionin tason poliittisten keskustelujen ja päätöksenteon foorumi. Kaikkien jäsenvaltioiden äänestäjät valitsevat parlamentin jäsenet suorissa vaaleissa edustamaan etujaan EU:n lainsäädäntötyössä ja varmistamaan EU:n muiden toimielinten toiminnan demokraattisuuden.

Parlamentti käyttää yhdessä neuvoston kanssa lainsäädäntövaltaa eli hyväksyy ja muuttaa säädösehdotuksia ja päättää EU:n talousarviosta.

Parlamentti pitää tärkeänä paitsi demokraattisen päätöksenteon edistämistä Euroopassa myös demokratian ja sananvapauden puolustamista ja rehellisten vaalien tukemista kaikkialla maailmassa.

Äänestäminen europarlamenttivaaleissa

Europarlamnttivaaleissa voi äänestää joko varsinaisena vaalipäivänä tai ennakkoon. Ennakkoäänestyspaikkoja on kotimaassa ja ulkomailla. Europarlamenttivaaleissa ehdokkaat ovat samat koko maassa.

Ennakkoäänestys toimitetaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa. Jokainen kunta päättää ennakkoäänestyspaikoista, joita voi olla muun muassa virastoissa, kauppakeskuksissa ja muissa paikoissa. Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu.

Varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettuun ilmoituskorttiin. Vaalipäivän äänestyspaikka määräytyy kotiosoitteen perusteella. Äänestyspaikka määräytyy kuitenkin vanhan kotiosoitteen mukaan, jos äänestäjä on muuttanut korkeintaan 51 päivää ennen vaaleja. Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat avoinna kello 9–20.

Ketä äänestää?

Euroopan parlamentin jäsenet järjestäytyvät poliittisten ryhmien eli puolueiden mukaan. Eurooppalaiset poliittiset puolueet ovat organisaatioita, joilla on jäseniä useista eri jäsenmaista ja yhteiset poliittiset tavoitteet. Niiden rooli on luoda tietoisuutta eurooppalaisista aiheista ja ilmaista EU-kansalaisten poliittista tahtoa.

Europarlamenttivaalien tuloksen laskenta

Vaalipiirilautakunnat aloittavat ennakkoäänten laskennan vaalipäivänä. Ennakkoäänet pyritään laskemaan niin, että ennakkoäänestyksen tulos olisi valmis samana iltana kello 20:een mennessä. Tätä ennen vaalipiirilautakunnat eivät saa antaa mitään tietoja laskentapaikan ulkopuolelle laskennan edistymisestä.

Europarlamenttivaaleissa Helsingin vaalipiirilautakunta yhdistää kaikkien vaalipiirien tulokset koko maan tulokseksi.

Heti kun vaalihuoneistot kello 20 ovat sulkeutuneet, vaalilautakunnat aloittavat vaalipäivänä annettujen äänten alustavan laskennan. Heti tämän jälkeen vaalilautakunta ilmoittaa kunnan keskusvaalilautakunnalle ehdokkaiden saamat äänimäärät eli vaalien tuloksen kyseisessä äänestysalueessa. Kunnan keskusvaalilautakunta puolestaan välittää tulokset oikeusministeriön vaalitietojärjestelmän keskitettyyn laskentajärjestelmään.

Mitä tehdä ongelmatilanteissa?

  1. Useimmat äänestämiseen liittyvät ongelmat ratkeavat äänestyspaikalla. Vaalivirkailijat auttavat tarvittaessa ja neuvovat, jos esimerkiksi tarvitset avustajaa äänestysmerkinnän tekemiseen.
  2. Äänestämistilanteessa ei tarvita ilmoitusta (postissa tullutta ilmoituskorttia) äänioikeudesta. Jos et ole saanut ilmoitusta ennen ennakkoäänestyksen alkamista, voit ottaa yhteyttä Väestörekisterikeskukseen. Väestörekisterikeskus voi varmistaa, että osoitteesi on oikein väestötietojärjestelmässä ja että ilmoitukset ovat tulostuneet oikein.
  3. Mikäli äänestämisessä ilmenee ongelmia, on tärkeää nostaa asia esille ripeästi. Äänestäjä voi esimerkiksi ottaa yhteyttä kunnan keskusvaalilautakuntaan asian selvittämiseksi.

Ota seurantaan Eduskunnan verkkosivut ja Euroopan parlamentin verkkosivut sekä niiden somekanavat pysyäksesi ajantasalla vaalikevään etenemisestä.

Suomen somalialaisten liiton tapahtumatarjonnassa tullaan myös näkemään vaalikevääseen liittyvää ohjelmaa. Seuraa liiton verkkosivuja, tapahtumakalenteria ja somea!

Muistilista vaalikevääseen:

  1. Eduskuntavaalien vaalipäivä on 14.4.2019
  2. Europarlamenttivaalien vaalipäivä on 26.5.2019
  3. Molemmissa vaaleissa voi äänestää täysi-ikäiset Suomen kansalaiset
  4. Tutustu ehdokkaisiin ja puolueisiin etukäteen esim. vaalit.fi -sivulla
  5. Äänestä, kannusta muita äänestämään ja onnittele itseäsi vaikuttamisesta.

Lähteet: Vaalit.fi, Eduskunta, Euroopan parlamentti