Blogikirjoitus: Avioero tuo muutosta perheiden arkeen

Kuva: Pixabay

Suomen somalialaiset perheet ovat olleet vuosien saatossa murroksessa, kun avioerot ovat yleistyneet ja toisaalta perhekoot ovat pienentyneet. Avioerojen myötä myös yhden vanhemman- perheiden määrä on lisääntynyt. Usein avioerojen takana on monia tekijöitä, joiden seurauksena yhteistä elämää ei päätetä enää jatkaa. 

Ero voi tuoda helpotustakin arkeen, mutta toisaalta lisätä osapuolten kokemaa taakkaa. Avioero voi olla yksi keskeisimmistä kuormittavuustekijöistä perheiden elämässä. Avioerolla voi olla vaikutuksensa niin vanhempien kuin lastenkin arkeen, taloudelliseen tilanteeseen, hyvinvointiin ja terveyteen. Etenkin ensimmäiset vuodet avioeron jälkeen voivat olla osapuolille haastavia, kun käsitellään ihmissuhteesta irrottautumiseen liittyviä erilaisia tunteita sekä pohditaan arkisen vastuun jakamiseen liittyviä kysymyksiä. Uuteen elämäntilanteeseen sopeutuminen voi viedä voimavaroja. 

Muuttuneessa tilanteessa arjen askareita ja lastenhoitoa ei voidakaan enää jakaa entiseen tapaan toisen aikuisen kanssa. Lasten käytös voi olla tavallista haastavampaa ja omaa vanhemmuutta voi olla tarpeen yhteen sovittaa lapsen tarpeita vastaavaksi. Arkeen voi tulla erinäisiä muutoksia, kuten asuinpaikan vaihdokset, ystävyyssuhteiden tai harrastuksen katkeaminen, koulun tai päiväkodin vaihtuminen sekä perheen taloudellisen tilanteen muuttuminen.

Avioeron ei pitäisi tarkoittaa vanhemmuussuhteen päättymistä eikä vanhempien ero saisi vaikuttaa negatiivisesti lapseen. Se ovatko lapsen vanhemmat yhdessä, ei saisi vaikuttaa lasten oikeuksiin. Vanhemmat ovat velvolliset elättämään ja yleensä myös huoltamaan lapsiaan yhdessä. On lapsen etu, että avioero hoidetaan asianmukaisesti. Lähtökohtaisena oletuksena on vanhempien kyky yhteiselämän päättyessä sopia lapsen asioista asiallisesti ja yhteisymmärryksessä.

Sopuisaa eroa ja sen osapuolten hyvinvointia voidaan edesauttaa monin keinoin. Esimerkiksi lähipiiriin tukeutuminen tai arjen tuttujen rutiinien säilyttämisellä voidaan osaltaan parantaa elämänhallinnan tunnetta ja edesauttaa sopeutumista. Myös yhteiskunta tarjoaa monenlaista apua ja neuvontaa avioeroa läpikäyville perheille. Saman kokeneen henkilön tarjoama vertaistuki, tukitoimet eron käsittelemiseksi ja varhainen puuttuminen ongelmiin voivat olla monesti ratkaiseviakin tekijöitä monelle perheelle.  

Suomen somalialaisten liitossa on alkanut keväällä 2022 kolmivuotinen ”Suomen somalialaisten perheiden sujuva arki avioeron jälkeen (SAVIOR)” −hanke. SAVIOR−hankkeen tavoitteena on perheiden arjen tukeminen avioeron jälkeen. Perheitä pyritään auttamaan eri keinoin: jakamalla tietoa, tarjoamalla neuvontaa, järjestämällä vertaistukitoimintaa sekä asiantuntija−luentoja. Hanke on valtakunnallinen, mutta kohderyhmää pyritään tavoittamaan erityisesti pääkaupunkiseudulla, jonka alueella tapahtumatkin järjestetään. Hankkeen aikana valmistuu myös suomen- ja somalinkielinen kirjallinen opas vanhemmille. Lisätietoa tapahtumista, ryhmistä ja aikatauluista löydettävissä jatkossa Suomen somalialaisten liiton kotisivuilta ja sosiaalisen median kanavista. Toimintaa käynnistetään syksyn 2022 aikana, mutta vanhempia pyritään tavoittamaan jo kesällä yhteisten suunnitelmien tekemiseksi. 

Minna Timonen
SAVIOR -hankkeen projektikoordinaattori
Suomen somalialaisten liitto