Hankkeet

Posted on

Somaliperheen sujuva arki avioeron jälkeen (SAVIOR) -hanke, vuosina 2022-2024

Suomen somalialaisten liitossa alkoi maaliskuussa vuonna 2022 STEA:n rahoittama kolmivuotinen SAVIOR -hanke. Hankkeen päätavoitteeksi on asetettu Suomen somalialaisten perheiden arjen tukeminen avioeron jälkeen. Avioero-perheitä pyritään tukemaan eri keinoin; jakamalla tietoa, tarjoamalla neuvontaa, järjestämällä vertaistukitoimintaa ja asiantuntijaluentoja. Hanke on valtakunnallinen, mutta kohderyhmää pyritään tavoittamaan erityisesti pääkaupunkiseudulla.

Hankkeen tapahtumista ja ryhmistä tiedotetaan Suomen somalialaisten liiton sosiaalisen median kanavissa ja verkkosivuilla.

SAVIOR -hankkeen koordinaattori
Nina Koivuniemi
nina.koivuniemi@somaliliitto.fi
050 566 3318

SAVIOR -hankkeen työntekijä
Shugri Mohamed
shugri.mohamed@somaliliitto.fi
050 569 6078

Turvalliset Valinnat Yhteisön Tuella -hanke, 2024-2026

Hanke ehkäisee somalinuorten päihteiden käyttöä ja jengiytymistä. Tavoitteena on suojata nuoria päihdehaitoilta sekä lisätä vanhempien ja moskeijoiden opettajien tietoisuutta päihteistä ja tavoista käsitellä aihetta nuorten kanssa. Nuorille tarjotaan myös esikuvia ja roolimalleja, jotka mahdollistavat myönteisen samaistumisen. 

Hankkeen tapahtumista tiedotetaan Suomen somalialaisten liiton sosiaalisen median kanavissa ja verkkosivuilla.

Hankkeen koordinaattori
Päivi Kärnä
paivi.karna@somaliliitto.fi
puh. +358 50 370 3794

Hankkeen työntekijä
Sugulle Salah
sugulle.salah@somaliliitto.fi 
puh. +358 50 473 4358

SAMANU-hanke, 2024-2026

Samanlaiset mahdollisuudet nuorille -hanke pyrkii estämään 13–29-vuotiaiden suomensomalialaisten nuorten jengiytymistä ja edistämään heidän sosiaalista osallisuuttaan. Toiminta kattaa mentoroinnin, asiantuntijavierailut, jalkautuvan työn ja matalan kynnyksen tapahtumat. Tavoitteena on tarjota nuorille tietoa, tukea ja positiivisia roolimalleja, vahvistaa heidän kuuluvuuden tunnettaan ja edistää yhteiskuntaan integroitumista.

Hankkeen tapahtumista tiedotetaan Suomen somalialaisten liiton sosiaalisen median kanavissa ja verkkosivuilla.

SAMANU-hankkeen koordinaattori
Salahudin Elmi
salahudin.elmi@somaliliitto.fi
puh. +358 50 306 4287

SAMANU-hankkeen työntekijä
Mohamed Hussein
mohamed.hussein@somaliliitto.fi
puh. +358 50 439 7526

Päättyneet hankkeet:

Nuorten verkosto (NUVE) -hanke 2019-2021

Kolmivuotisen nuorten osallisuuteen ja aktivoimiseen keskittyneen Nuorten verkosto (NUVE) -hankkeen tavoitteena oli lisätä syrjäytymisuhan alla ja tärkeässä elämänvaiheessa olevien somalitaustaiset 15-29 -vuotiaiden nuorten osallisuutta ja aktiivisuutta omassa elämässään. 


Hanke toimi valtakunnallisesti Suomen somalialaisten liiton jäsenjärjestöjen toimintapaikkakunnilla – Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Tampereella, Turussa, Hämeenlinnassa ja Oulussa. Hanke tavoitti kolmen vuoden aikana arviolta 5000 kohderyhmään kuuluvaa nuorta.

Hankkeen toiminta keskittyi nuorten omiin ryhmiin sekä matalan kynnyksen palveluihin opintoihin, työllistymiseen, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja vapaa-ajan viettoon liittyen. Lisäksi hankkeessa järjestettiin seminaareja, työpajoja, vierailuja, kuten matka Brysseliin EU:n parlamenttiin.

Hanke toteutettiin STEA:n rahoituksella.

Anti marginalization -hanke 2014-2015

Anti-marginalization -hanke toteutettiin pääkaupunkiseudulla sekä Oulun ja Vaasan kaupungeissa 2014-2015. Hankkeessa oli erilaisia toimintoja, kuten matalan kynnyksen tapaamisia, neuvontatilaisuuksia koulutuksesta ja työllistymisestä nuorille ja naisille, talent-kilpailuja ja työpajoja nuorille.

Hanke järjesti Naapurikahvila –tapaamisia, jotka olivat tarkoitettuja somalialaisten ja kantasuomalaisten keskinäiseen tutustumiseen. Naapurikahviloita oli aiemmin järjestetty Itä-Helsingissä ja mallia kokeiltiin muissakin kaupungeissa tarkoituksena lisätä arkipäiväistä kanssakäymistä kanta- ja uussuomalaisten välillä.

Suomen somalialaisten liitto tuki paikallisia jäsenjärjestöjään ja kumppaneitaan verkostoitumisessa paikallisten tahojen kanssa, edustivatpa nämä yksityistä, julkista tai kolmatta sektoria. Hankkeessa kiinnitettiin erityistä huomiota maahanmuuttajanaisten mahdollisuuksiin luoda sosiaalisia kontakteja kodin ulkopuolella. Somalialaisten liiton asiantuntijakumppaneita oppilaitoksista ja työvoimahallinnosta hyödynnetiin, jotta maahanmuuttajanuorille ja –naisille saatiin jaettua tarvittavaa tietoa kouluttautumisen ja työllistymisen mahdollisuuksista. Nuoria rohkaistiin aktiiviseen toimijuuteen, osallistumaan työpajoihin ja tuomaan lahjakkuuksiaan esille erilaisissa kilpailuissa sekä ohjattiin ajamaan omia asioitaan eteenpäin tavoilla, joka heille parhaiten sopii. Hankkeen aikana pyrittiin löytämään myös yksityisen sektorin sponsoreita tukemaan yhteisöllisiä toimintoja.

Hanketta tuki Open Society Foundation.

Koko raportin voit lukea tästä.

SOKE -hanke 2012-2014

Vuosina 2012-2014 Suomessa toteutettiin yhteistyössä Raha-automaattiyhdistyksen RAY:n (Nykyisin STEA) kanssa kolmivuotinen somalialaisen kansalaistoiminnan kehittämishanke SOKE.

SOKE-hankkeen tavoitteena oli Suomen somalialaisten kansalaisjärjestöjen kapasiteetin vahvistaminen, erityisesti niiden kotoutumista tukevassa ja syrjäytymistä ennaltaehkäisevässä toiminnassa. SOKE kannusti ja auttoi somalijärjestöjä verkostoitumaan paikallisten viranomaisten ja kantasuomalaisten yhdistysten kanssa.

Hankkeessa kehitettiin ja vahvistettiin Suomen somalialaisten liiton kapasiteettia toimia alansa kattojärjestönä. Samalla liiton toimintaan juurrutettiin suomalaisen kansalaisjärjestötoiminnan käytäntöjä ja edellytyksiä.

Läheinen yhteistyökumppani ja mentorijärjestö kehittämishankkeessa oli Suomen setlementtiliitto ja sen monikulttuurisen työn verkosto. Suomen somalialaisten liiton ja Setlementtiliiton edustajien muodostama SOKE-yhteistoimintatiimi oli tiiviisti mukana hankkeen käytännön toteutuksessa ja menetelmien kehittämisessä. Lisäksi SOKE-hankkeella oli ohjausryhmä, johon kuuluivat edustajat Helsingin kaupungin maahanmuutto-osastolta, Vähemmistövaltuutetun toimistosta, ETNO:sta, Sisäasiainministeriöstä, Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomosta, Suomen mielenterveysseurasta, Kalliolan setlementistä sekä Suomen somalialaisten liiton jäsenyhdistyksestä.

Vuosina 2013-2014 hankkeessa keskityttiin erityisesti Suomen somalijärjestöjen alueellisten verkostojen vahvistamiseen eri puolilla maata. SOKE järjesti koulutuksia, neuvontaa ja erilaisia yhteistyötapaamisia järjestöjen tarpeiden mukaan. Aktiivisten suomensomalialaisten järjestöjen verkostossa on mukana yli 30 yhdistystä.

Lue lisää järjestöistä:

Hankkeen loppuraportin voit lukea täältä.

Valmiina töihin! -hanke 2017

Suomen somalialaisten liitto toteutti vuoden 2017 aikana Valmiina töihin! -hankkeen Työ- ja elinkeinoministeriön avustuksella.

Hankkeen tarkoituksena oli tukea työllistymistä ja kotoutumista kouluttamalla eri järjestöjen edustajia tarjoamaan työllistymistyöpajoja järjestön toiminta-alueella asuville työikäisille maahanmuuttajille. Hanke tarjosi tukea erityisesti omakielistä tukea tarvitseville ja vasta Suomeen saapuneille somalialaistaustaisille, mutta paransi myös muiden somalialaistaustaisten työllistymismahdollisuuksia.

Paikka Auki -hanke 2014-2017

STEA:n rahoittama Paikka Auki -hanke edistää erityisesti vaikeasti työllistyvien ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten mahdollisuuksia päästä työelämään sekä vahvistaa nuorten työelämävalmiuksia. Paikka auki -avustusohjelman kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat, vaikeasti työllistyvät tai työkokemusta vailla olevat nuoret.  

Suomen somalialaisten liitolla on ollut vuoden mittaisilla sopimuksilla toimistoapulaisia liiton yleishyödyllisissä tehtävissä. Paikka Auki -hankkeen kautta liitolla on järjestetty mm. neuvontapalvelua ja nuorten toimintaa.

SORA-hanke 2016-2018

Suomen somalialaisten liitto toteutti yhteistyössä STEAn kanssa kolmivuotisen somalialaisten nuorten syrjäytymistä ja radikalisoitumista ehkäisevän SORA-hankkeen.

Hankkeen tarkoituksena oli parantaa nuorten asemaa tukemalla nuorten koulutusta, työllistymistä ja tarjoamalla mielekästä vapaa-ajan toimintaa. Hankkeen myötä haluttiin tarjota nuorille mahdollisuuksia löytää oma paikkansa ja polkunsa monikulttuurisessa yhteiskunnassa.

Vuonna 2016 hankkeen puitteissa järjestettiin seminaareja ja työpajoja nuorille. Vuoden 2017 lopussa aloitettiin säännöllinen vapaa-ajantoiminta nuorille sekä toteutettiin Erasmus+ -vaihto Unkariin. Viimeisenä vuonna keskityttiin koulutuspolun löytämiseen ja urasuunnittelun perusteisiin työpajojen ja erilaisten vierailujen puitteissa.