Hankkeet

Posted on

Suomen somalialaisten liitolla on käynnissä erilaisia hankkeita mm. nuorten syrjäytymistä ja radikalisoitumista vastaan.

Meneillään olevat hankkeet:

Nuorten verkosto – hanke 2019-2021

Nuorten verkosto on nuorten itsensä organisoima ja ylläpitämä ryhmä, jossa on neljä alaryhmää:

  1. Media- ja some-ryhmä
  2. Koulu- ja opiskelu-ryhmä
  3. Työ- ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen-ryhmä
  4. Vapaa-ajan ryhmä

Hankkeen tarkoitus on lisätä nuorten vaikuttamismahdollisuuksia, osallisuutta ja aktiivisuutta oman elämänsä päätöksiin opiskelun ja koulutuksen, työllisyyden ja vapaa-ajan toiminnan saralla. Matalan kynnyksen palveluissa autetaan erityisesti maahan juuri muuttaneita opinto- ja työllisyysasioissa.

NUVE -hankkeen koordinaattori
Anni Valkola
anni.valkola@somaliliitto.fi
050 566 3318

NUVE -hankkeen työntekijä
Abdule Mahamed
abdule.mahamed@somaliliitto.fi
050 569 6078

Hanketta rahoittaa STEA.


Päättyneet hankkeet:

Anti marginalization -hanke 2014-2015

Anti-marginalization -hanke toteutettiin pääkaupunkiseudulla sekä Oulun ja Vaasan kaupungeissa 2014-2015. Hankkeessa oli erilaisia toimintoja, kuten matalan kynnyksen tapaamisia, neuvontatilaisuuksia koulutuksesta ja työllistymisestä nuorille ja naisille, talent-kilpailuja ja työpajoja nuorille.

Hanke järjesti Naapurikahvila –tapaamisia, jotka olivat tarkoitettuja somalialaisten ja kantasuomalaisten keskinäiseen tutustumiseen. Naapurikahviloita oli aiemmin järjestetty Itä-Helsingissä ja mallia kokeiltiin muissakin kaupungeissa tarkoituksena lisätä arkipäiväistä kanssakäymistä kanta- ja uussuomalaisten välillä.

Suomen somalialaisten liitto tuki paikallisia jäsenjärjestöjään ja kumppaneitaan verkostoitumisessa paikallisten tahojen kanssa, edustivatpa nämä yksityistä, julkista tai kolmatta sektoria. Hankkeessa kiinnitettiin erityistä huomiota maahanmuuttajanaisten mahdollisuuksiin luoda sosiaalisia kontakteja kodin ulkopuolella. Somalialaisten liiton asiantuntijakumppaneita oppilaitoksista ja työvoimahallinnosta hyödynnetiin, jotta maahanmuuttajanuorille ja –naisille saatiin jaettua tarvittavaa tietoa kouluttautumisen ja työllistymisen mahdollisuuksista. Nuoria rohkaistiin aktiiviseen toimijuuteen, osallistumaan työpajoihin ja tuomaan lahjakkuuksiaan esille erilaisissa kilpailuissa sekä ohjattiin ajamaan omia asioitaan eteenpäin tavoilla, joka heille parhaiten sopii. Hankkeen aikana pyrittiin löytämään myös yksityisen sektorin sponsoreita tukemaan yhteisöllisiä toimintoja.

Hanketta tuki Open Society Foundation.

Koko raportin voit lukea tästä.

SOKE -hanke 2012-2014

Vuosina 2012-2014 Suomessa toteutettiin yhteistyössä Raha-automaattiyhdistyksen RAY:n (Nykyisin STEA) kanssa kolmivuotinen somalialaisen kansalaistoiminnan kehittämishanke SOKE.

SOKE-hankkeen tavoitteena oli Suomen somalialaisten kansalaisjärjestöjen kapasiteetin vahvistaminen, erityisesti niiden kotoutumista tukevassa ja syrjäytymistä ennaltaehkäisevässä toiminnassa. SOKE kannusti ja auttoi somalijärjestöjä verkostoitumaan paikallisten viranomaisten ja kantasuomalaisten yhdistysten kanssa.

Hankkeessa kehitettiin ja vahvistettiin Suomen somalialaisten liiton kapasiteettia toimia alansa kattojärjestönä. Samalla liiton toimintaan juurrutettiin suomalaisen kansalaisjärjestötoiminnan käytäntöjä ja edellytyksiä.

Läheinen yhteistyökumppani ja mentorijärjestö kehittämishankkeessa oli Suomen setlementtiliitto ja sen monikulttuurisen työn verkosto. Suomen somalialaisten liiton ja Setlementtiliiton edustajien muodostama SOKE-yhteistoimintatiimi oli tiiviisti mukana hankkeen käytännön toteutuksessa ja menetelmien kehittämisessä. Lisäksi SOKE-hankkeella oli ohjausryhmä, johon kuuluivat edustajat Helsingin kaupungin maahanmuutto-osastolta, Vähemmistövaltuutetun toimistosta, ETNO:sta, Sisäasiainministeriöstä, Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomosta, Suomen mielenterveysseurasta, Kalliolan setlementistä sekä Suomen somalialaisten liiton jäsenyhdistyksestä.

Vuosina 2013-2014 hankkeessa keskityttiin erityisesti Suomen somalijärjestöjen alueellisten verkostojen vahvistamiseen eri puolilla maata. SOKE järjesti koulutuksia, neuvontaa ja erilaisia yhteistyötapaamisia järjestöjen tarpeiden mukaan. Aktiivisten suomensomalialaisten järjestöjen verkostossa on mukana yli 30 yhdistystä.

Lue lisää järjestöistä:

Hankkeen loppuraportin voit lukea täältä.

Valmiina töihin! -hanke 2017

Suomen somalialaisten liitto toteutti vuoden 2017 aikana Valmiina töihin! -hankkeen Työ- ja elinkeinoministeriön avustuksella.

Hankkeen tarkoituksena oli tukea työllistymistä ja kotoutumista kouluttamalla eri järjestöjen edustajia tarjoamaan työllistymistyöpajoja järjestön toiminta-alueella asuville työikäisille maahanmuuttajille. Hanke tarjosi tukea erityisesti omakielistä tukea tarvitseville ja vasta Suomeen saapuneille somalialaistaustaisille, mutta paransi myös muiden somalialaistaustaisten työllistymismahdollisuuksia.

Paikka Auki -hanke 2014-2017

STEA:n rahoittama Paikka Auki -hanke edistää erityisesti vaikeasti työllistyvien ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten mahdollisuuksia päästä työelämään sekä vahvistaa nuorten työelämävalmiuksia. Paikka auki -avustusohjelman kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat, vaikeasti työllistyvät tai työkokemusta vailla olevat nuoret.  

Suomen somalialaisten liitolla on ollut vuoden mittaisilla sopimuksilla toimistoapulaisia liiton yleishyödyllisissä tehtävissä. Paikka Auki -hankkeen kautta liitolla on järjestetty mm. neuvontapalvelua ja nuorten toimintaa.

SORA-hanke 2016-2018

Suomen somalialaisten liitto toteutti yhteistyössä STEAn kanssa kolmivuotisen somalialaisten nuorten syrjäytymistä ja radikalisoitumista ehkäisevän SORA-hankkeen.

Hankkeen tarkoituksena oli parantaa nuorten asemaa tukemalla nuorten koulutusta, työllistymistä ja tarjoamalla mielekästä vapaa-ajan toimintaa. Hankkeen myötä haluttiin tarjota nuorille mahdollisuuksia löytää oma paikkansa ja polkunsa monikulttuurisessa yhteiskunnassa.

Vuonna 2016 hankkeen puitteissa järjestettiin seminaareja ja työpajoja nuorille. Vuoden 2017 lopussa aloitettiin säännöllinen vapaa-ajantoiminta nuorille sekä toteutettiin Erasmus+ -vaihto Unkariin. Viimeisenä vuonna keskityttiin koulutuspolun löytämiseen ja urasuunnittelun perusteisiin työpajojen ja erilaisten vierailujen puitteissa.