Liiton säännöt

Posted on

Yhdistyksen säännöt pdf-muodossa löytyvät täältä.

Yhdistyksen nimi, tunnus ja kotipaikka

 • Yhdistyksen nimi on Suomen somalialaisten liitto.
  • Ruotsiksi: Finlands somaliska förbund.
  • Somaliaksi: Golahamidnimada soomaaliyeed ee Finland.
  • Englanniksi: Finnish Somali League.
 • Nimen epävirallinen lyhenne on SSL.
 • Liiton tunnus on kahden leopardin pitämä maitoastia, jossa on Somalian lippu.
 • Liiton toiminta-alue on koko Suomi. Suomen somalialaisten liitto harjoittaa toimintaansa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.
 • Liiton kotipaikka on Helsinki.
 • Liitto edustaa Suomessa asuvia somalitaustaisia ihmisiä.

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Suomen somalialaisten liiton tarkoituksena on toimia Suomen somalialaisyhteisön edustajana Suomessa.

 • Liitto toimii jäseninään olevien somalialaisten järjestöjen kattojärjestönä Suomessa.
 • Liitto toimii Suomessa asuvien somalialaisyhteisöjen ja Suomessa toimivien somalialaisten järjestöjen valtakunnallisena edustajana ja yhdyssiteenä.
 • Liitto tekee yhteistyötä myös kansainvälisesti erityisesti Somalian tilanteeseen liittyen eri järjestöjen ja viranomaistahojen kanssa.
 • Liitto kehittää suomalaisten ja somalialaisten yhteistyötä ja keskinäistä ymmärrystä.
 • Liitto puolustaa Somalian kansan nimeä ja kunniaa jakamalla oikeaa ja asiallista tietoa Somaliasta ja somalialaisista.
 • Liitto tekee yhteistyötä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa.

Tarkoituksensa toteuttaminen

 • Liitto seuraa somalialaisten elämänlaatua Suomessa ja tekee tähän liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja.
 • Liitto järjestää opetus- ja koulutustoimintaa, joilla pyritään edistämään somalinuorten hyvää kasvatusta ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.
 • Liitto järjestää keskustelutilaisuuksia, seminaareja ja koulutusta.
 • Liitto antaa Suomessa asuville somalialaisille neuvoja ja ohjausta Suomen lakien noudattamiseksi.
 • Liitto hyväksyy ja kunnioittaa kaikkia rekisteröityjä somalialaisjärjestöjä Suomessa.
 • Liitto rohkaisee ja tukee somalialaisten järjestöjen yhteistyötä.
 • Liitto järjestää juhlatilaisuuksia mm. islamilaisina ja kansallisina juhlapäivinä.
 • Liitto pitää yhteyttä ja tekee yhteistyötä muissa maissa toimivien somalialaisjärjestöjen kanssa, erityisesti Euroopan yhteisössä ja Pohjoismaissa.
 • Liitto voi toteuttaa Somaliassa humanitäärisiä hankkeita ja kehitysprojekteja yhteistyössä eri järjestöjen ja viranomaistahojen kanssa.

Toimintansa tukeminen

 • Liitto kerää jäsenmaksuja, hakee avustuksia valtiolta ja muilta julkisilta yhteisöiltä sekä toimeenpanee asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.
 • Liitto voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
 • Liitto voi hankkia varoja järjestämällä rahankeräyksiä sekä arpajaisia.

Jäsenet

 • Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy liiton tarkoituksen.
 • Liiton jäseneksi ei voi hyväksyä henkilöä tai yhdistystä, joka on aiemmin rikkonut liiton sääntöjä tai toiminut liiton ja somalialaisten etujen vastaisesti.
 • Pääsääntöisesti liiton varsinaiseksi jäseneksi hakevalla henkilöllä tulisi olla oleskelulupa Suomessa ja hänen pitäisi asua Suomessa. Poikkeustapauksissa Suomessa väliaikaisesti oleskeleva henkilö voidaan hyväksyä liiton jäseneksi, mikäli hänellä on legitiimi syy väliaikaiseen oleskeluun Suomessa ja hän haluaa aktiivisesti edistää somalialaisten liiton toimintaa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
 • Jäsenjärjestöiksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea liiton tarkoitusta ja toimintaa.
 • Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityishenkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea liiton tarkoitusta ja toimintaa.
 • Liiton hallitus hyväksyy sääntöjen mukaisesti uudet jäsenet, jäsenjärjestöt ja kannatusjäsenet.
 • Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

 • Liiton jäsenellä on oikeus erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta liiton kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
 • Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän liittoon liittymällä on sitoutunut tai on menettelyllään liitossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut liittoa tai ei enää täytä laissa taikka liiton säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Liittymis- ja jäsenmaksu

 • Varsinaisilta jäseniltä, jäsenjärjestöiltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun kullekin jäsenryhmälle päättää liiton kevätkokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksuja.
 • Jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa vain jos hän maksaa jäsenmaksun 60 päivää ennen vaalipäivää.
 • Jos liiton jäsen aiheuttaa liitolle vahinkoa laiminlyömällä jäsenvelvollisuutensa, voi jäsenelle syntyä vahingonkorvausvelvollisuus.

Hallitus

Suomen somalialaisten liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu valtuuston kevätkokouksessa valittu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja kolme varsinaista jäsentä.

 • Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta valtuuston kevätkokouksesta alkaen.
 • Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun siihen katsotaan olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaativat.
 • Hallitus on päätösvaltainen kun puolet jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 • Hallitus kokoontuu kuukausi ennen liiton varsinaista kokousta.
 • Hallituksen jäseniltä ja muilta luottamushenkilöiltä edellytetään seuraavien kriteerien täyttämistä:
  • Hallituksen puheenjohtajaksi pyritään valitsemaan henkilö, jolla on soveltuva ja riittävän työkokemus sekä suomalaisten kansalaisjärjestöjen työkentän tuntemusta ja luotettavuutta. Lisäksi puheenjohtajan tulee osata hyvin joko suomen tai ruotsinkieltä sekä kirjallisesti että suullisesti.
  • Muiksi hallituksen jäseniksi pyritään valitsemaan henkilöitä, joilla on tehtävään soveltuva riittävä työkokemus sekä suomalaisten kansalaisjärjestöjen työkentän tuntemusta, luotettavuutta ja hyvää suomen tai ruotsinkielen taitoja.

Valtuutetut

Liiton kevätkokouksessa, joka toinen vuosi, valitaan valtuutettujen puheenjohtaja ja 24 varsinaista valtuutettua kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

 • Valtuutettujen puheenjohtaja kutsuu koolle, kuukauden sisällä liiton kevätkokouksesta ensimmäisen valtuutettujen kevätkokouksen, jossa valitaan valtuutettujen varapuheenjohtaja ja sihteeri. Lisäksi valtuutettujen kokouksessa valtuutetut valitsevat enemmistövaalilla hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja kolme muuta jäsentä.
 • Hallitus valitsee muut toimihenkilöt, jotka hoitavat yhdistyksen jokapäiväisiä asioita, esim. kehittämishenkilöt tai projektin asiantuntijat jne. tehtävän kuvauksen mukaisesti.
 • Valtuutetut valitsevat enemmistöpäätöksellä toiminnanjohtajan hallituksen esityksestä.
 • Valtuutetut valvovat hallituksen toimintaa ja heillä on oikeus tehdä hallitukselle esityksiä käsiteltävistä asioista.
 • Valtuutettujen puheenjohtajan on kutsuttava valtuutettujen kokous koolle, jos hallitus tai valtuusto niin päättää tai vähintään 1/10 valtuutetuista sitä vaatii tietyn asian käsittelemistä varten. Valtuuston kokoukset on kutsuttava koolle viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla.
 • Valtuutetut voivat 2/3 enemmistöpäätöksellä erottaa hallituksen jäsenen tai koko hallituksen.
 • Valtuutetut valitsevat enemmistövaalilla uudet hallituksen jäsenet eronneiden tai erotettujen tilalle.

Vaalit

 • Ehdotuksen valtuuston jäseneksi voi tehdä yhdistyksen jäsen toimittamalla viimeistään 30 päivää ennen liiton kevätkokousta siitä hallitukselle esityksen.
 • Liiton kevätkokous valitsee näiden ja kevätkokouksessa ehdotettujen joukosta 25 varsinaista jäsentä valtuustoon näiden saaman äänimäärän perusteella (eli eniten ääniä saaneita). Lisäksi valitaan 5 varajäsentä myös äänimäärän perusteella (eniten ääniä saaneita varsinaisten 25 jäsenen jälkeen).
 • Valtuustoon pyrkivän on oltava vähintään vuoden ajan liiton jäsen.
 • Sekä henkilö- että jäsenjärjestöjäsenillä on yksi ääni vaaleissa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

Liiton kokoukset

 • Liitto pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
 • Kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.
 • Ylimääräinen kokous pidetään, kun liiton kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
 • Liiton kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Jäsenjärjestöjäsenellä on äänivalta, jota se käyttää edustajansa kautta. Kannattajajäsenellä ja jäsenjärjestöjen jäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
 • Liiton päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

 • Hallituksen on kutsuttava liiton kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostitse postitetuilla kirjeillä.

Varsinaiset kokoukset

 • Liiton kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  • Kokouksen avaus
  • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  • Hyväksytään kokouksen esityslista.
  • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
  • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.
  • Valitaan joka toinen vuosi valtuutettujen puheenjohtaja ja muut jäsenet hallituksen esittämistä ehdokkaista ja yhdistyksen jäsenten hallitukselle kuukautta ennen vuosikokousta esittämistä ehdokkaista.
  • Valitaan liiton toiminnasta ulkopuolinen, virallinen KHT-yhteisö tai HTM-tilitarkastajayhteisö. Hallitus voi valmistella tilintarkastajan valintaa tutkimalla eri vaihtoehtoja ja niiden kustannuksia sekä laatia niiden pohjalta ehdotuksen kokoukselle.
  • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 • Liiton syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  • Kokouksen avaus
  • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  • Hyväksytään kokouksen esityslista.
  • Käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaa ja talousarviota.
  • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 • Mikäli liiton jäsen haluaa saada jonkin asian liiton varsinaiseen kokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 • Päätös sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta on tehtävä liiton kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta.
 • Liiton purkautuessa käytetään liiton varat liiton tarkoituksen edistämisen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Liiton tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Tilikausi

 • Liiton tilikausi on kalenterivuosi.

Taloussääntö

 • Taloussääntö määrää taloushallintotehtävät.