Strategia

Posted on
Suomen somalialaisten liiton visio ja missio.

Strategiset painopisteet 2020

 • Valtakunnallinen liitto, jolla on kattava paikallisten jäsenyhdistysten verkosto sekä aktiivinen yhteistoiminta niiden kanssa
 • Aktivoi nuoria ja naisia mukaan toimintaan ja päätöksentekoon
 • Vakaa ja hyvin tunnettu asiantuntijajärjestö
 • Edistää kotoutumista sekä toimii syrjintää ja ennakkoluuloja vastaan
 • Aktiivinen kansainvälinen toimija

Tavoitteet

Somaliliitto on valtakunnallinen liitto, jolla on kattava paikallisten jäsenyhdistysten verkosto sekä aktiivinen yhteistoiminta niiden kanssa.

 1. Somalialaisten liitolla on säännöllistä koulutus-, kehittämis- ja hanketoimintaa yhteistyössä paikallisten somaliyhdistysten kanssa.
 2. Somalialaisten liitto kerää säännöllisesti tietoa paikallisten suomensomalialaisten elämäntilanteista ja hyvinvoinnista ja tarvittaessa tilanteisiin reagoidaan nopeasti.
 3. Liiton talous on vakaa ja valtakunnalliseen toimintaan on riittävät resurssit

Somalialaisten liitto aktivoi nuoria ja naisia mukaan toimintaan ja päätöksentekoon.

 1. Suomensomalialaiset naiset ovat saaneet koulutusta tiedottamis- ja vaikuttamistyöhön sekä ottaneet omia asioitaan koskevan tiedottamisen itse haltuun.
 2. Toiminnassa mukana on myös paljon ns. toisen sukupolven edustajia.
 3. Somalialaisten liitolla on vankka, tietoon pohjautuva käsitys toisen sukupolven haasteista ja elämäntilanteista.
 4. Vuonna 2025 somalialaisten liiton aktiivitoimijoista noin puolet on nuoria ja naisia ja luottamushenkilöistä vähintään 40 %.

Somalialaisten liitto on vakaa ja hyvin tunnettu asiantuntijajärjestö.

 1. Liitolla on säännöllistä ja ammattitaitoista tiedotus- ja vaikuttamistoimintaa.
 2. Liitolla on riittävä määrä vakinaisia ammattilaisia palkattuina työntekijöinä.

Somalialaisten liitto edistää kotoutumista sekä toimii syrjintää ja ennakkoluuloja vastaan.

 1. Liitto edistää suvaitsevaisuutta kantaväestön ja vähemmistöjen välillä.
 2. Suomensomalialaiset tuntevat oikeutensa ja velvollisuutensa ja he osaavat tarvittaessa hakea apua. Tietoa ja koulutusta on saatavilla.
 3. Somalialaisten liitto ja sen laaja yhteistyöverkosto kykenevät tuomaan oikeaa tietoa mediajulkisuuteen ja julkiseen keskusteluun Suomessa.

Somalialaisten liitto on aktiivinen kansainvälinen toimija.

 1. Toiminnassa on pysyvä pohjoismainen yhteistyöfoorumi, jonka toimintaan saadaan tukea valtiolta ja kulttuurisäätiöiltä.
 2. Laajempi kansainvälinen yhteistyö on säännöllistä.